Conditionals - Câu điều kiện | EnglishBlogVN - Let's learning English
Sign-up for FREE daily Updates.

Search Now

Sunday, June 9, 2013

Conditionals - Câu điều kiện

 
EnglishBlogVN -

I -* Câu điều kiện gồm có hai phần: Một phần nêu lên điều kiện và một phần còn lại nêu lên kết quả hay được gọi là mệnh đề chỉ điều kiện và mệnh đề chỉ kết quả.

Ex:
If it rains, I will stay at home.
You will pass the exam if you work hard.

* Hai mệnh đề trong câu điều kiện có thể đổi chỗ được cho nhau

Ví dụ:

You will pass the exam if you work hard.

II- Các loại câu điều kiện:

Type 1: Điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Ví dụ:

If I have enough money, I will buy a new car.

(Simple present + simple Future)


Type 2: Điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai -ước muốn ở hiện tại. (Nhưng thực tế khổng thể xảy ra được).


Ví dụ:

If I had millions of US dollars now, I would give you a half.

( I have some money only now)

If I were the president, I would build more hospitals.

(Simple present + future Future (would))


Chú ý: Ở câu điều kiện loại 2 (Type 2), trong vế "IF", to be của các ngôi chia giống nhau và là từ "were", chứ không phải "was".


Type 3: Điều kiện không thể xảy ra trong quá khứ - mang tính ước muốn trong quá khứ. (nhưng thực tế khổng thể xảy ra được).


Ví dụ: If they had had enough money, they would have bought that villa.

[Past Perfect + Perfect Conditional]

If we had found him earlier, we might/could saved his life.


Type 4: Câu điều kiện Hỗn hợp:

Trong tiếng Anh có nhiều cách khác nhau được dùng diễn tả điều kiện trong mệnh đề chỉ điều kiện với "If". Ngoài 3 loại chính nêu trên, một số loại sau cũng được sử dụng trong giao tiếp và ngôn ngữ viết:


1- Type 3 + Type 2:
Ví dụ: If he worked harder at school, he would be a student now.
(He is not a student now)
If I had taken his advice, I would be rich now.

Câu điều kiện ở dạng đảo.

- Trong tiếng Anh câu điều kiện loại 2,3, Type 2 và Type 3 thường được dùng ở dạng đảo.

Ví dụ:
Were I the president, I would build more hospitals.
Had I taken his advice, I would be rich now.


If not = Unless.
- Unless cũng thường được dùng trong câu điều kiện - lúc đó Unless = If not.

Ví dụ:
Unless we start at once, we will be late.
If we don't start at once we will be late.
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 comments

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
Posts RSSComments RSSBack to top
© 2012-2013 EnglishBlogVN - Let's learning English ∙ Designed by English Blog
EnglishBlogVN - Let's learn English with us